hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

FAQ 8 k ACC03

Musia sa všetci partneri projektu podieľať na spolufinancovaní alebo môže spolufinancovanie prevziať na seba žiadateľ? Dá sa to stanoviť v partnerskej zmluve?

Všetci partneri sa nemusia podieľať na spolufinancovaní. Povinnosť spolufinancovania sa vyžaduje len od oprávneného žiadateľa zo Slovenskej republiky, t. j. základnej, resp. strednej školy. Je na vzájomnej dohode žiadateľa a partnera, či a do akej miery sa bude spolupodieľať na spolufinancovaní a/alebo čerpaní projektového grantu. Tento vzťah si obe strany dohodnú v bode 8 Partnerskej dohody. Subjekty bez finančnej účasti, t.j. bez podielu na spolufinancovaní a/alebo bez čerpania projektového grantu, odporúčame uvádzať ako spolupracujúce inštitúcie/organizácie.