hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

FAQ 7 k ACC03

Môže sa spolufinancovanie použiť len na určitý typ aktivít v rámci predkladanej žiadosti o projekt?

Použitie spolufinancovania len na vybrané projektové aktivity nie je možné, nakoľko systém spolufinancovania projektov podporených z Nórskych grantov je založený na kumulatívnom preplácaní a spolufinancovaní výdavkov na projekt. To znamená, že ku každej platbe poskytnutej správcom programu je prijímateľ povinný doložiť zodpovedajúci podiel peňažných zdrojov.

Detailné informácie k spôsobu spolufinancovania a úhrad výdavkov počas implementácie projektu sú uvedené vo všeobecne zmluvných podmienkach k projektovej zmluve (kapitola 4.3), ktoré sú zverejnené na webovom sídle správcu programu https://minzp.sk/eea/vyzvy/acc03/ spolu s ostatnými súvisiacimi podpornými dokumentami, ako je návrh projektovej zmluvy a ponuka na poskytnutie grantu.