hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

FAQ 14 k ACC03

Ak škola plánuje spoluprácu s partnermi, ktorí budú robiť prednášky, ale nie sú iným spôsobom prepojení s projektom, majú byť títo uvedení ako partneri projektu?

Partnerstvo sa musí zakladať na princípoch uvedených v kapitole 7 „Partnerstvo“ výzvy. Partner by sa mal zásadne podieľať na dosiahnutí spoločného cieľa projektu, mal by mať vlastné aktivity a vlastný rozpočet, za realizáciu ktorých je zodpovedný. Správca programu v zmysle Príručky pre žiadateľa (kapitola 4.2 Partnerstvo) odporúča ako partnerov uvádzať len tých partnerov, ktorí majú zásadný podiel na realizácii projektu. Ostatné subjekty, s ktorými sa plánuje v rámci projektu spolupracovať, ale ktorí nemajú na jeho realizáciu zásadný vplyv, ani nečerpajú projektový grant, je možné spomenúť ako spolupracujúce inštitúcie v Zhrnutí projektu (časť 3.1 žiadosti o projekt).