Verzia stránky pre slabo vidiacich (Prejsť na grafickú verziu)

Nachádzate sa tu:  MŽP - Úradná tabuľa - Ochrana prírody - správne konania


Začiatok stránky:

Ochrana prírody - správne konania

OU-BB-OSZP1-2019/037025-Ko

14.11.2019 Žiadosť o vydanie súhlasu

OU-BY-OSZP/2019/000733/CUR

14.11.2019 Oznámenie o začatí konania vo veci obmedzenia hospodárenia hospodárskych činností z dôvodu zabezpečenia ochrany biotopu chránených živočíchov v zmysle § 4 ods.2 zákona č. 543/2002 Z.z. na lesnom celku Súľov.
Oznamovateľ: Správa CHKO Strážovské vrchy
Prihlásenie do konania je možné v termíne do 21.11.2019 na adrese Okresného úradu Bytča, Zámok 104, 014 01 Bytča alebo michaela.curlejova@minv.sk

OU-BB-OSZP1-2019/036780-Ko

13.11.2019 Žiadosť o vydanie súhlasu a povolenie výnimky

Nová web stránka

13.11.2019 Číslo konania : 2019/11362

Predmet konania : Žiadosť o vydanie súhlasu orgánu ochrany prírody na oplotenie pozemku v ochrannom pásme Národného parku Nízke Tatry, pozemok C-KN 4190/6Kataster : Liptovské Sliače

Žiadateľ : Pozemkové spoločenstvo urbáru občanov obce Liptovské Sliače IČO 00631973

OU-ZA-OSZP3-2019/048369/Bal

13.11.2019 Žiadosť o vydanie súhlasu na oplotenie pozemku v zmysle § 13 ods. 2 písm. d) zákona č. 543/2002 z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, mimo zastavaného územia Obce Krasňany, parcela č. KN- E 637/1.

Žiadateľ: Jozef Terchovan, Krasňany 166, 013 03 Krasňany.

OU-NM-OSZP-2019_11_1

12.11.2019 Oznámenie o začatí konania
Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6] 

Koniec obsahu.


menu:

vyhľadávanie:

 

Koniec stránky.