MŽP SR

OTN ŽP 2 302:98

ODVETVOVÁ TECHNICKÁ NORMA MŽP SR Schválená 1. júna 1998

Ochrana ovzdušia

Tehliarska, keramická a iná obdobná výroba minerálnych vypaľovaných produktov
OTN ŽP

Návod na ochranu ovzdušia 2 302:98

Vydaním OTN ŽP 2 302 sa zabezpečuje implementácia (podáva návod na vykonávanie) osobitných právnych predpisov vo veciach voľby najlepšie dostupných riešení ochrany ovzdušia pri primeranosti nákladov na ich nadobudnutie a prevádzku a na určenie konkrétnych podmienok prevádzky zdroja znečisťovania ovzdušia orgánmi ochrany ovzdušia v rámci vydávania súhlasu podľa zákona č. 309/1991 Zb. o ovzduší v znení neskorších predpisov, dodržiavania určených emisných limitov, všeobecných podmienok prevádzkovania podľa nariadenia vlády SR č. 92/1996 Z.z. a vo veciach zisťovania množstva vypúšťaných znečisťujúcich látok a údajov o dodržaní určených emisných limitov podľa vyhlášky MŽP SR č. 41/1997 Z.z.

Táto norma popisuje súčasný stav techniky vo veciach ochrany ovzdušia pri vybraných tehliarskych a keramických výrobách, popisuje princípy týchto technológií, podáva informácie o určených emisných limitoch pre jednotlivé znečisťujúce látky a určených všeobecných podmienkach prevádzkovania, podáva informácie o charakteristickom látkovom zložení technologických plynov, uvádza pokyny na identifikáciu látok znečisťujúcich ovzdušie a identifikáciu primárnych miest ich vzniku, stanovuje vybrané technicko-prevádzkové podmienky prevádzky technológie a určuje špecifické podmienky zisťovania údajov o dodržiavaní emisných limitov a o zisťovaní množstva vypúšťaných znečisťujúcich látok.

Technológie, ktoré sú popisované touto normou, alebo pri ktorých je možné využiť popísané zásady ochrany ovzdušia, tvoria technologické celky, ktoré sú podľa NV SR č. 92/1996 Z.z. zaradené do 3. skupiny zdrojov znečisťovania: VÝROBA NEKOVOVÝCH MINERÁLNYCH PRODUKTOV. Pri ostatných kategóriách náležiacich do skupiny technológií nekovových minerálnych výrob sa zásady riešenia ochrany ovzdušia uvedené v tejto norme môžu použiť primerane v závislosti od konkrétnych podmienok najmä pri riešení manipulácií s prašnými a pachovými látkami, riešenia vypaľovacích systémov a podobne.

O B S A H (.....strana)

 


Príloha A (informatívna) - Príklady hodnôt technicko-prevádzkových veličín vybraných druhov zariadení na vypaľovanie niektorých tehliarskych a keramických výrobkov


Vypracovanie normy
Spracovateľ: Ing. Miroslav Prosňanský, OČOT s.r.o., Trenčín, Ing. Jozef Bocko, MŽP SR, odbor ochrany ovzdušia
Technická normalizačná komisia: TNK č. 28 Ochrana ovzdušia (TNK odsúhlasené 16. februára 1998)

Sekcia ochrany zložiek ŽP
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Odbor ochrany ovzdušia