MŽP SR

OTN ŽP 2 111:99

http://ODVETVOVÁ TECHNICKÁ NORMA MŽP SR Schválená 1. marca 1999

Ochrana ovzdušia

Odborné posudky vo veciach ochrany ovzdušia

Návod na vykonávanie vyhlášky a na vydávanie odborných posudkov
2 111:99

Zmena 1 k 1. 07. 2003
Predmet normy
OTN ŽP 2 111 upravuje do ďalších podrobností ustanovovanie oprávnených osôb, podmienky výkonu posudkovej činnosti a ustanovuje podrobnosti o vecných náležitostiach a formálnej úprave odborných posudkov vydávaných vo veciach ochrany ovzdušia podľa vyhlášky MŽP SR č. 111/1993 Z.z. o vydávaní odborných posudkov vo veciach ochrany ovzdušia, ustanovovaní osôb oprávnených na vydávanie posudkov a o overovaní odbornej spôsobilosti týchto osôb v znení vyhlášky MŽP SR č. 53/1995 Z.z

OBSAH

 

 

UPOZORNENIE
Nezrušené časti normy je potrebné uplatňovať podľa súčasných platných predpisov a náležitosti odborných posudkov podľa Výnosu Ministerstva pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 1/2010 z 22. júna 2010, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o odbornom posudzovaní vo veciach ochrany ovzdušia (oznámenie Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 32/2011 Z. z., uverejnenie v čiastke 2/2010 Vestníka MŽP SR).
Informatívne odstupové vzdialenosti v prílohe E je potrebné uplatňovať podľa súčasne platného znenia "Smernice Krajinského ministerstva pre životné prostredie a ochranu prírody, poľnohospodárstvo a ochranu spotrebiteľa Severného Porúria a Vestfálska, SRN

2018-09-17 aktualizovaná URL adresa: RdErl. d. Ministeriums für Umwelt und Naturschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz - V-3 - 8804.25.1 v. 6.6.2007

Vypracovanie normy
Spracovateľ: Ing. Jozef Bocko, MŽP SR, odbor ochrany ovzdušia
Technická normalizačná komisia: TNK č. 28 Ochrana ovzdušia (TNK odsúhlasené 25. februára 1999).

Sekcia ochrany zložiek ŽP
Ministerstvo Životného prostredia Slovenskej republiky
Odbor ochrany ovzdušia