MŽP SR

OTN ŽP 2 008:99

ODVETVOVÁ TECHNICKÁ NORMA MŽP SR Schválená 1. marca 1999

Ochrana ovzdušia

Zisťovanie množstva znečisťujúcich látok vypúšťaných zo stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia
OTN ŽP

Všeobecné zásady zisťovania množstva jednorazovým meraním - Energetické zdroje
2 008:99

07/2012: Opravy vybraných údajov o zložení repkovej slamy v tabuľke B.3 a merného objemu spalín pre plynné palivá v tabuľkách B.10a a B.10b.

Predmet normy

OTN ŽP 2 008:99 je návodom na vykonávanie vyhlášky MŽP SR č. 41/1997 Z.z. vo veciach zisťovania množstva vypúšťaných znečisťujúcich látok, ktorý:

interpretuje a ustanovuje ďalšie podrobnosti o zisťovaní množstva znečisťujúcich látok vypúšťaných do ovzdušia zo stacionárnych zdrojov znečisťovania,
pri zariadeniach na spaľovanie palív (elektrárne, teplárne, výhrevne, procesné zariadenia) upresňuje formy vyjadrovania individuálnych emisných faktorov (IEF) a podmienky zisťovania IEF postupmi jednorazového merania,
upravuje postup zisťovania množstva vypusteného zo zariadení na spaľovanie palív počas prechodových stavov (kvalifikovaný rozbor),
upravuje metodiku výpočtu objemového prietoku spalín v osobitných prípadoch neexistencie vhodného meracieho miesta pri jednorazovom meraní (primerané uplatnenie aj na účel náhrady kontinuálneho monitorovania objemového prietoku spalín výpočtom),
je aplikovanou metodikou zisťovania IEF pre oprávnené meracie skupiny.

O B S A H (.....Strana)

Príloha A (normatívna).....31

Príloha B (informatívna) Charakteristické zloženie a znaky vybraných druhov palív.....47

 

Vypracovanie normy
Základná časť a zostavenie: Ing. Jozef Bocko, MŽP SR, odbor ochrany ovzdušia
Odborná časť: PROFING s.r.o., Ing. J. Peschl, CSc., Ing. J. Balajka DrCs., Ing. J. Judák CSc.
Technická normalizačná komisia: TNK č. 28 Ochrana ovzdušia (TNK odsúhlasené 15. novembra 1998)

Sekcia ochrany zložiek ŽP
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Odbor ochrany ovzdušia