MŽP SR

OTN ŽP 2 007:98

ODVETVOVÁ TECHNICKÁ NORMA MŽP SR
OTN ŽP 2 007 :98
Ochrana ovzdušia

Kontinuálne monitorovanie látok znečisťujúcich ovzdušie emisnými automatizovanými monitorovacími systémami (AMS)
Spracovanie a vyhodnocovanie údajov

OTN ŽP 2 007:98 ustanovuje doplnkové požiadavky na spracovanie primárnych signálov, vyhodnocovanie meraných údajov a na zaznamenávanie, tlač a archiváciu výsledkov (protokolov - tlačených a v elektronickej forme) emisných monitorovacích meraní a na vyhodnocovacie prostriedky (hardverové a softverové). V prílohách normy sú uvedené konkretizované návrhy výstupného denného, mesačného a ročného protokolu z AMS.

Vydaním OTN ŽP 2 007:98 sa zabezpečuje implementácia (návod na vykonávanie) právnych predpisov vo veciach zisťovania údajov o dodržaní určených emisných limitov a vo veciach zisťovania množstva vypúšťaných znečisťujúcich látok s použitím AMS (najmä prílohy č. 4 vyhlášky č. 363/2010 Z.z.).

Táto OTN ŽP je súvisiacou normou s normami, ktoré definujú stav techniky kontinuálneho monitorovania emisií a s normou OTN ŽP 2 006:98, ktorá ustanovuje požiadavky na inštaláciu a na funkčné skúšanie AMS. 


 

Od vypracovania OTN ŽP 2 007 :98 uplynulo 14 rokov. Za uvedené obdobie sa 3 x zmenili SR predpisy vo veciach monitorovania emisií. V roku 2012 dôjde k ďalšej zmene predpisov. Systémové požiadavky z OTN ŽP 2 006 :98 na inštalovanie a na funkčné preskúšavanie boli pretransformované do vyhlášky „o monitorovaní emisií“.

Z vyššie uvedených dôvodov OTN ŽP 2 007 :98 NIE JE už uvedená v súčasnej informácii o štandardných metodikách podľa § 20 ods. 13 zákona č. 137/2010 Z. z. (http://emisie.shmu.sk/enpis - oprávnené metódy - skúšanie AMS - emisie, resp. inšpekcie AMS - emisie).

Aj napriek tomu, že OTN ŽP 2 007 :98 nie je ako „celok oznámená“ ako štandardná oprávnená metodika, obsahuje časti, ktoré predpisy a EN normy neriešia a ktoré sú pre prax „ešte užitočné“. Z tohto dôvodu nebola zrušená a ponecháva sa v používaní „podľa potreby“.

Pri používaní OTN ŽP 2 007 :98 sa však musí dôsledne rešpektovať všeobecne platné pravidlo, ktoré ustanovuje § 15 ods. 8 súčasnej vyhlášky Ministerstva  životného prostredia  Slovenskej republiky č. 411/2012 Z. z. o monitorovaní emisií zo stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia a kvality ovzdušia v ich okolí, že „z normatívnych a odporúčaných požiadaviek a postupov technickej metodiky sa uplatňujú len tie požiadavky a postupy, ktoré