Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Aktuálny zoznam

Okrem Smernice Seveso III a Helsinského dohovoru upravujú oblasť prevencie závažných priemyselných havárií (okrem jadrových havárií a pod.), či už výlučne alebo čiastočne, najmä tieto medzinárodné dokumenty:

 1. Dohovor MOP č. 174 o prevencii veľkých priemyselných nehôd.
 2. Odporúčanie Rady OECD č. C (92) 1/Final z 27. februára 1992 týkajúce sa prevencie chemických havárií, pripravenosti na ne a schopnosti reagovať.
 3. Odporúčanie Rady OECD č. C (74) 224 zo 14. novembra 1974 o princípoch týkajúcich sa cezhraničných vplyvov.
 4. Odporúčanie Rady OECD č. C (77) 28 (Final) zo 17. mája 1977 o presadzovaní režimu rovnakého práva na prístup a nediskrimináciu vo vzťahu k cezhraničnému znečisteniu.
 5. Odporúčanie Rady OECD č. C (78) 77 (Final) z 21. septembra 1978 na posilnenie medzinárodnej spolupráce pri ochrane životného prostredia v pohraničných regiónoch.
 6. Rozhodnutie Rady OECD č. C (88) 84 (Final) o výmene informácií týkajúcich sa nehôd schopných spôsobiť poškodenie za hranicami.
 7. Dohovor EHK OSN o hodnotení vplyvov na životné prostredie presahujúcich hranice štátov (tzv. Dohovor z Espoo).
 8. Rozhodnutie - Odporúčanie Rady OECD č. C (88) 85 (Final) z 8. júla 1988 týkajúce sa poskytovania informácií verejnosti a účasti verejnosti v rozhodovacom procese, vzťahujúcom sa na prevenciu a zdolávanie havárií s výskytom nebezpečných látok.
 9. Smernica Rady č. 90/313/EHS zo 7. júna 1990 o voľnom prístupe k informáciám o životnom prostredí .
 10. Dohovor EHK OSN o prístupe k informáciám, účasti verejnosti na rozhodovacích procesoch a prístupe k spravodlivosti v záležitostiach životného prostredia (tzv. Aarhuský dohovor).
 11. Odporúčanie Rady OECD č. C (74) 223 zo 14. novembra 1974 na implementáciu princípu platiaceho znečisťovateľa.
 12. Odporúčanie Rady OECD č. C (89) 88 (Final) zo 7. júla 1989 k aplikácii princípu platiaceho znečisťovateľa za havarijné znečistenie.
 13. Odporúčanie Rady OECD č. C (81) 32 (Final) z 28. apríla 1981 týkajúce sa finančných aspektov činnosti orgánov verejnej správy na prevenciu a kontrolu únikov ropných látok.
 14. Dohovor Rady Európy o občianskoprávnej zodpovednosti za škody spôsobené činnosťami nebezpečnými pre životné prostredie (tzv. Luganský dohovor).
 15. Kódex EHK OSN o chovaní pri havarijnom znečistení hraničných vnútrozemských vôd.
 16. Dohovor o spolupráci pri ochrane a trvalom využívaní Dunaja.