Magyar English ZELENÁ LINKA: 0800 144 440  - pracovné dni 8:00 - 20:00

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Zameranie programu

Zameranie a výstupy programu sú definované v súlade so súčasnými národnými stratégiami a výzvami ako aj príkladmi dobrej praxe programu „Prispôsobenie sa zmene klímy a prevencia povodní a sucha 2009-2014“ (napr. „Modrá škola“, „Zdravé mestá“). V rámci programu SK-Klíma sú stanovené nasledovné výsledky a výstupy:

 

 

V zmysle memoránd o porozumení, ktoré podpísala Slovenská republika s prispievateľskými štátmi je pre program SK-Klíma alokovaných 18 823 530 EUR, pričom príspevok z finančných mechanizmov a štátneho rozpočtu SR je nasledovný:

FM EHP: 5 000 000 EUR
NFM : 11 000 000 EUR
ŠR SR : 2 823 530 EUR