Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Výzvy na predkladanie žiadostí o projekt (ACC01 a ACC02) v rámci Programu SK-Klíma pre obce s počtom obyvateľov nad 15 000 sú otvorené!

29.11.2019

Ministerstvo životného prostredia SR ako správca programu SK-Klíma vyhlasuje výzvy na predkladanie žiadostí o projekt kód ACC01 a kód ACC02. Výzvy sú určené pre slovenské mestá s počtom obyvateľov nad 15 000. Cieľom týchto výziev je vypracovanie akčných plánov na zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy na území miest a realizácia konkrétnych opatrení v súlade s akčným plánom.

Oprávnená výška grantu je v rozmedzí 500 tisíc až 1 400 tisíc eur. Oprávnení žiadatelia môžu využiť aj možnosť spolupracovať so subjektami z prispievateľských krajín pri príprave a realizácii projektov, a tým podporiť rozvoj bilaterálnej spolupráce medzi Slovenskou republikou a prispievateľskými štátmi.

Obe výzvy sú identické, pričom výzva s kódom ACC01 je financovaná z Grantov EHP a výzva s kódom ACC02 je financovaná z Nórskych grantov. 

Uzávierka oboch výziev je 31. januára 2020.

Znenie výziev a bližšie informácie sú zverejnené na nasledovných odkazoch: