hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Slovenský projekt na ochranu ovzdušia z dielne envirorezortu získal prvýkrát finančnú podporu v komunitárnom programe EÚ

Výkonná agentúra EASME, ktorá riadi programy EÚ pre malé a stredné podniky, výskum, životné prostredie, energetiku a odvetvie rybolovu schválila integrovaný projekt LIFE zameraný na zlepšenie kvality ovzdušia na Slovensku (LIFE-IP SK Air Quality Improvement). Na projekt bude vynaložených 15 miliónov eur, pričom 9 miliónov bude pochádzať z komunitárnych zdrojov EÚ.

Celý názov projektu je: Enhancing the implementation of the Air Quality Management Plans in Slovakia by strengthening caúacities and competencies of regional and local authorities and promoting air quality measures – zefektívnenie vykonávania plánov riadenia kvality ovzdušia na Slovensku posilnením kapacít a kompetencií regionálnych a miestnych orgánov a podporou opatrení na zlepšenie kvality ovzdušia.

Do projektu je okrem MŽP zapojených 6 krajov – prešovský, košický, žilinský, banskobystrický, trnavský a trenčiansky, ako i organizácie SHMÚ, SAŽP, PEDAL consulting s.r.o. a Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Štvorfázový projekt potrvá osem rokov (2020-2027).

Projekt podporí aktivity, ktoré bude vykonávať každý subjekt v konzorciu s  cieľom zlepšenia kvality ovzdušia na Slovensku. Vďaka projektu vznikne viacero nových pracovných pozícií – manažérov na riadenie kvality ovzdušia (air quality managers), ktorí budú pomáhať samosprávnym orgánom (VÚC, mestám a obciam) pri návrhoch a implementácii opatrení na zlepšenie kvality ovzdušia. Zároveň budú financované napríklad vzdelávacie aktivity, budovanie environmentálneho povedomia alebo šírenie informácií o nástrojoch a prostriedkoch na zlepšenie kvality ovzdušia.

Dôkazom, že kvalita ovzdušia je pre envirorezort prioritou, je aj organizácia prestížneho Európskeho fóra pre čistejšie ovzdušie - Clean Air Forum, ktoré sa bude konať v Bratislave v dňoch 28. a 29. novembra. Viac info https://www.minzp.sk/clean-air-forum-2019/