Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-KS-OSZP-2019/003726

11.02.2019

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona číslo 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín.

Žiadateľ: Obec Čečejovce, Buzická 55, 044 71 Čečejovce

Predmet žiadosti: Súhlas na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona o OPaK. Jedná sa o výrub 4 ks borovíc, 1 ks smreka, 1 ks gaštana, 2 ks topoľov a 2 ks agátov rastúcich na parcele KN-C č. 1237/7 v k. ú. Čečejovce z dôvodu prístavby budovy materskej školy, zlého zdravotného stavu a ohrozovania osôb.

Žiadosť doručená dňa: 08. 02. 2019

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 7 dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou ( jaroslav. ) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.