Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Okresný úrad Rožňava

Ou-RV-OSZP-2020/002491

19.02.2020 Knanie o vydanie súhlasu na výrub drevín v zmysle § 47 ods. 3 a 5 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny. Celkovo 30 ks drevín v k.ú. Betliar. Žiadateľom je Slovenské Národné Múzeum Betliar, Kaštieľna 6, 049 21 Betliar, dreviny sú podľa údajov v žiadosti v zlom zdravotnom stave. Pozemky sú vo vlastníctve SR, správca Slovenské Národné Múzeum