Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-KS-OSZP-2019/003740

11.02.2019

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona číslo 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín.

Žiadateľ: Advokátska kancelária VICTORIA, s.r.o., Stránska 7, 974 11 Banská Bystrica

Predmet žiadosti: Súhlas na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona o OPaK. Jedná sa o výrub 1762 ks jJelší, 67 ks vŕb, 40 ks topoľov a 230 m2 krovia rastúcich na parcelách KN-E č. 1515/1, 1519/1, 1484, 1486, 1489 (KN-C č. 11522/1, 11521, 11486/2, 11486/5 a 11486/7) v k. ú. Medzev z dôvodu uvedenia poľnohospodárskej pôdy do pôvodného stavu, vyčistenie pozemkov.

Žiadosť doručená dňa: 05. 02. 2019

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 7 dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou ( jaroslav. ) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.