Verzia stránky pre slabo vidiacich (Prejsť na grafickú verziu)

Nachádzate sa tu:  MŽP - Oblasti pôsobenia - Ochrana prírody a krajiny - Informácie o začatých správnych konaniach - Kraj Košice - Okresný úrad Gelnica - OÚ-GL-OSZP- 2019/000228


Začiatok stránky:

OÚ-GL-OSZP- 2019/000228

  OKRESNÝ   ÚRAD GELNICA

Odbor starostlivosti o životné prostredie

ul. Hlavná l, Gelnica

 

Váš list číslo/zo dňa             Naše číslo                                 Vybavuje/linka                                 Gelnica
                     1.2.2019          OÚ-GL-OSZP- 2019/000228    RNDr. Demková /0961745711       5.2.2019

 

Vec
Upovedomenie podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

(ďalej len zákon o ochrane prírody a krajiny) oznamujeme začatie nasledovného konania:

Žiadosť: Súhlas na výrub drevín
Žiadateľ: Obec Žakarovce

Predmet žiadosti:

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín rastúcich mimo lesa podľa §-u 47 ods. 3 zák. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody

a krajiny v znení neskorších predpisov na pozemkoch parcely č. C-KN 18/1 (zastavaná plocha) a 1178/3 (ostatná plocha)

E-KN 1174/4 a 1178/8 v k. ú. Žakarovce, konkrétne :

 

6 ks duglaska tisolistá (Pseudotsuga menziesii)
1 ks jedľa biela (Abies alba)

 

Dreviny rastú na pozemku vo vlastníctve Obce Žakarovce. Výrub sa požaduje z dôvodu estetickej závady

(v minulosti vykonaný neodborný orez), vysokého vzrastu a z obavy z ohrozovania majetku a bezpečnosti o

sôb v prípade nepriaznivých poveternostných podmienok.

 

Žiadosť bola doručená dňa: 1.2.2019

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia

potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou () záujem byť účastníkom

v uvedenom správnom konaní.

 

                                                                                                                             Ing. Milan Turzák
                                                                                                                               vedúci odboru

Koniec obsahu.


menu:

vyhľadávanie:

 

Koniec stránky.