Verzia stránky pre slabo vidiacich (Prejsť na grafickú verziu)

Nachádzate sa tu:  MŽP - Úradná tabuľa - Ochrana prírody - správne konania - Kraj Košice - Okresný úrad Košice - OU-KE-OSZP3-2017/009826


Začiatok stránky:

OU-KE-OSZP3-2017/009826

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) oznamujeme prejednanie nasledovného správneho konania:
Žiadosť o vydanie rozhodnutia z hľadiska ochrany prírody a krajiny na výrub 2 ks stromov druhu Populus nigra/ Topoľ čierny rastúcich na pozemku vo vlastníctve mesta Košice, MČ Košice – Sever.

Žiadateľ: Správa mestskej zelene v Košiciach, Rastislavova 79, 040 01Košice.
Predmet žiadosti: Vydanie súhlasu podľa § 47 ods. 3 zákona o OPaK na výrub 2 ks stromov druhu Topoľ čierny/Populus nigra s obvodmi kmeňov 129 a 298 cm, rastúcich na pozemku parc. č. 6551/9, kat. úz. Severné Mesto (lokalita Pod šiancom v Košiciach).
Dôvodom žiadosti o výrub stromov je skutočnosť, že stromy majú zníženú fyziologickú hodnotu, zníženú vitalitu, sú krátkoveké, prestarnuté a napadnuté imelom.

Žiadosť doručená dňa: 01.02.2017
V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou () záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.

Koniec obsahu.


menu:

vyhľadávanie:

 

Koniec stránky.