Verzia stránky pre slabo vidiacich (Prejsť na grafickú verziu)

Nachádzate sa tu:  MŽP - Oblasti pôsobenia - Ochrana prírody a krajiny - Informácie o začatých správnych konaniach - Kraj Košice - Okresný úrad Košice - OU-KE-OSZP1-2016/016696


Začiatok stránky:

OU-KE-OSZP1-2016/016696

 

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o vydanie rozhodnutia: Projekt „Spoločné zariadenia a opatrenia Projektu pozemkových úprav Dvorianky Poľné cesty Dvorianky – časť 1.“

Žiadateľ: Obec Dvorianky, ul. Lipová 79/1, 076 62 Parchovany

Predmet žiadosti: Ide o vydanie odborného stanoviska vo forme rozhodnutia k projektu „Spoločné zariadenia a opatrenia Projektu pozemkových úprav Dvorianky Poľné cesty Dvorianky – časť 1.“ v zmysle § 28 ods. 4 zákona o OPaK.

Žiadosť doručená dňa: 17.03.2016

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (lucia.klucarova@minv.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.

Koniec obsahu.


menu:

vyhľadávanie:

 

Koniec stránky.