Verzia stránky pre slabo vidiacich (Prejsť na grafickú verziu)

Nachádzate sa tu:  MŽP - Oblasti pôsobenia - Ochrana prírody a krajiny - Informácie o začatých správnych konaniach - Kraj Košice - Okresný úrad Košice - OU-KE-OSZP1-2016/016321


Začiatok stránky:

OU-KE-OSZP1-2016/016321

 

VEC
Oznámenie podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov o začatí správneho konania.

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o vydanie rozhodnutia: K projektu „Projekt pozemkových úprav Nový Ruskov časť obce Veľký Ruskov – Projekt poľných ciest“.

Žiadateľ: Obec Nový Ruskov, Sv. Cyrila a Metoda 155/113, 075 01 Nový Ruskov

Predmet žiadosti: Vydanie odborného stanoviska vo forme rozhodnutia k projektu „Projekt pozemkových úprav Nový Ruskov časť obce Veľký Ruskov – Projekt poľných ciest“.

Žiadosť doručená dňa: 14.03.2016

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 7 dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (lucia.rothova@minv.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.

Koniec obsahu.


menu:

vyhľadávanie:

 

Koniec stránky.