Verzia stránky pre slabo vidiacich (Prejsť na grafickú verziu)

Nachádzate sa tu:  MŽP - Oblasti pôsobenia - Ochrana prírody a krajiny - Informácie o začatých správnych konaniach - Kraj Košice - Okresný úrad Košice - OU-KE-OSZP1-2016/016004


Začiatok stránky:

OU-KE-OSZP1-2016/016004

 

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o vydanie rozhodnutia: Projekt „Dom smútku Zádiel“

Žiadateľ: Obec Zádiel, Zádiel 83, 044 02 Turňa nad Bodvou

Predmet žiadosti: Ide o vydanie odborného stanoviska vo forme rozhodnutia k projektu stavby „Dom smútku Zádiel“ v zmysle § 28 ods. 4 zákona o OPaK.

Žiadosť doručená dňa: 11.03.2016

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (lucia.klucarova@minv.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.

Koniec obsahu.


menu:

vyhľadávanie:

 

Koniec stránky.