Verzia stránky pre slabo vidiacich (Prejsť na grafickú verziu)

Nachádzate sa tu:  MŽP - Oblasti pôsobenia - Ochrana prírody a krajiny - Informácie o začatých správnych konaniach - Kraj Košice - Okresný úrad Košice - OU-KE-OSZP1-2015/041812


Začiatok stránky:

OU-KE-OSZP1-2015/041812

 

Žiadosť o vydanie súhlasu v zmysle § 6 ods. 4 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) na území obce Prakovce.
Žiadateľ: Obec Prakovce, 055 62 Prakovce č. 333
Predmet žiadosti: súhlas v zmysle § 6 ods. 4 zákona na zmenu stavu mokrade odvodňovaním v rámci realizácie líniovej stavby „Odvádzanie a čistenie komunálnych odpadových vôd v obci Prakovce“, ktorá bude realizovaná v k. ú. obce Prakovce, v území s 1. stupňom ochrany v zmysle zákona.

Žiadosť doručená dňa: 11.11.2015

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou () záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.

Koniec obsahu.


menu:

vyhľadávanie:

 

Koniec stránky.