Verzia stránky pre slabo vidiacich (Prejsť na grafickú verziu)

Nachádzate sa tu:  MŽP - Oblasti pôsobenia - Ochrana prírody a krajiny - Informácie o začatých správnych konaniach - Kraj Košice - Okresný úrad Košice - OU-KE-OSZP1-2015/040289


Začiatok stránky:

OU-KE-OSZP1-2015/040289

 

VEC
Oznámenie podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov o začatí správneho konania.

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o vydanie výnimky z hľadiska ochrany prírody a krajiny na výrub poškodených stromov v lokalite ochranného pásma Národnej prírodnej pamiatky Herliansky gejzír, ktoré je súčasťou lesoparku v Herľanoch, kde platí 4. stupeň ochrany v zmysle zákona.

Žiadateľ: Technická univerzita v Košiciach

Predmet žiadosti: Ide o povolenie výnimky ustanovenej v § 15 ods. 1 písm. e) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v lokalite ochranného pásma NPP Herliansky gejzír, kde platí 4. stupeň ochrany v zmysle zákona.

Žiadosť doručená dňa: 27.10.2015

V súlade s § 82 ods. 3 zákona žiadame do 5 dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (lucia.steinerova@minv.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.

Koniec obsahu.


menu:

vyhľadávanie:

 

Koniec stránky.