Verzia stránky pre slabo vidiacich (Prejsť na grafickú verziu)

Nachádzate sa tu:  MŽP - Tematické oblasti - Ochrana prírody a krajiny - Informácie o začatých správnych konaniach - Kraj Košice - Okresný úrad Košice - OU-KE-OSZP1-2015/023936


Začiatok stránky:

OU-KE-OSZP1-2015/023936

 

VEC
Oznámenie podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov o začatí správneho konania.

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o vydanie rozhodnutia: Geologický zámer „Vyhľadávací a podrobný prieskum v prieskumnom území Východoslovenská nížina. Návrh rozšírenia geologických prác v rámci redukovanej plochy a predĺženia určenej lehoty prieskumného územia o dobu nevyhnutne potrebnú pre ich vykonanie a dokončenie do roka 2019“.

Žiadateľ: Nafta, a.s., Votrubova 1, 821 09 Bratislava

Predmet žiadosti: Ide o vydanie odborného stanoviska vo forme rozhodnutia ku geologickému zámeru „Vyhľadávací a podrobný prieskum v prieskumnom území Východoslovenská nížina. Návrh rozšírenia geologických prác v rámci redukovanej plochy a predĺženia určenej lehoty prieskumného územia o dobu nevyhnutne potrebnú pre ich vykonanie a dokončenie do roka 2019“ v zmysle § 28 ods. 4 zákona o OPaK.

Žiadosť doručená dňa: 18.05.2015

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 7 dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (lucia.klucarova@minv.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.

Koniec obsahu.


menu:

vyhľadávanie:

 

Koniec stránky.