Verzia stránky pre slabo vidiacich (Prejsť na grafickú verziu)

Nachádzate sa tu:  MŽP - Oblasti pôsobenia - Ochrana prírody a krajiny - Informácie o začatých správnych konaniach - Kraj Košice - Okresný úrad Košice - 2015/002703


Začiatok stránky:

2015/002703

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o vydanie rozhodnutia z hľadiska ochrany prírody a krajiny na výrub drevín rastúcich na parcelách vo vlastníctve mesta Košice, MČ Košice – Barca, katastrálne územie Barca.

Žiadateľ: MČ Košice – Barca, Abovská 32, 040 17 Košice

Predmet žiadosti: Vydanie súhlasu podľa § 47 ods. 3 zákona o OPaK na výrub 1 ks dreviny druhu vŕba (obvod 240 cm), 2ks drevín druhu lieska (obvod 1 – 70 cm a 90 cm, 2 – 80 cm a 75 cm), 5 ks drevín druhu breza (obvod 1 – 70 cm a 90 cm, 2 – 62 cm, 3 – 96 cm, 4 – 86 cm a 86 cm, 5 – 73 cm s náklonom), rastúcich na pozemku parc. č. 1151/1 druh pozemku „ostatné plochy“. Dôvodom výrubu drevín je okrem zlého zdravotného stavu drevín (uvedené dreviny sú polosuché a napadnuté imelom), aj zohľadnenie bezpečnosti. Uvedené dreviny sú na konci svojho životného cyklu, hrozí možnosť vyvrátenia. Väčšina uvedených drevín je rozdvojená.

Žiadosť doručená dňa: 08.12.2014

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou () záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.

Koniec obsahu.


menu:

vyhľadávanie:

 

Koniec stránky.