hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 18:00 |

2013/1214

 

Oznámenie podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov o začatí správneho konania.

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o povolenie výnimky zo zákazov ustanovených v zákone o OPaK na území NPR Jovsianska hrabina.

Žiadateľ: Vojenské lesy a majetky SR, š.p., Lesnícka 23, 962 63 Pliešovce

Predmet žiadosti: Povolenie výnimky zo zákazov ustanovených v § 16 ods. 1 písm. a) v znení § 13 ods. 1 písm. a) na vjazd a státie s motorovým vozidlom na pozemky za hranicami zastavaného územia obce mimo cesty a miestnej komunikácie zákona o OPaK na využívanie účelovej komunikácie a jestvujúcich zvážnic na dobu do konca platnosti PSoL na LC Jovsa – do 31.12.2020. V danej veci bolo vydané rozhodnutie KÚŽP Košice č.20012/446 zo dňa 22.10.2012, voči ktorému podalo odvolanie Lesoochranárske zoskupenie VLK. MŽ rozhodnutím č.2985/2013-2.2 zo dňa 28.03.2013 predmetné rozhodnutie zrušilo a vec vrátilo na nové prejednanie a rozhodnutie.

Žiadosť doručená dňa: 11.04.2013

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 7 dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (hlubenova.viera@ke.kuzp.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.