Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Okresný úrad Zlaté Moravce

OU-ZM-OSZP-2020/000538

21.02.2020 Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny mimo zastavaného územia obce - Obec Ladice

OU-ZM-OSZP-2020/000513

21.02.2020 Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny mimo zastavaného územia obce - Veľké Chrašťany

OU-ZM-OSZP-2020/000369-002

05.02.2020 Zverejnenie informácie v zmysle § 47 ods. 7 tretia veta zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov