Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Okresný úrad Komárno

OU-KN-OSŽP-2020/007404

08.04.2020 Súhlas na umiestnenie zariadenia č. SK-4-34080 na vodnom toku alebo na inej vodnej ploche neslúžiaceho plavbe alebo správe vodného toku alebo vodného diela, nakoľko územie zasahuje do ÚEV SKUEV0822 Malý Dunaj