hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 18:00 |

OU-TV-OSZP2021/008295

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub drevín.
žiadateľ: Železnice Slovenskej republiky, Klemensova 8, 813 61 Bratislava, IČO: 0031364501, v zastúpení Železnice Slovenskej republiky, (ŽSR) Oblastné riaditeľstvo Košice, Sekcia železničných tratí a stavieb, Kasárenské námestie 11, 041 50 Košice, IČO: 0031364501
predmet žiadosti: Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub 3080 m2 krovitých porastov rastúcich na parc. KN-C č. 4692 k.ú. Trebišov, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie. Žiadateľ odôvodňuje svoju žiadosť nasledovne: Predmetná parcela KN-C č. 4692, na ktorej sa nachádza poľná cesta, je využívaná zamestnancami ŽSR k prejazdu služobných vozidiel k stanovišťu č. 1 výhybňa Trebišov ŠRT na zabezpečenie železničnej prevádzky. Z dôvodu zanedbanej údržby krovitých porastov dochádza k ich zasahovaniu do vozidiel a ich poškodzovaniu.
žiadosť doručená: 04.08.2021

V zmysle § 82 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny Vás žiadame o oznámenie Vašej účasti v tomto konaní najneskôr do 5 pracovných dní od zverejnenia tejto informácie o predmetnom správnom konaní na adrese: Okresný úrad Trebišov, odbor starostlivosti o životné prostredie, M.R. Štefánika 32, 075 01 Trebišov, alebo na oszp.tv@minv.sk.