hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 18:00 |

OU-TV-OSZP-2022/012589-005

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub drevín.
žiadateľ: Paedr. Mária Došová, Mierová 364/9, 076 31 Streda nad Bodrogom , v zastúpení na základe splnomocnenia JUDr. Vladimír Doša, Mierová 364/9, 076 31 Streda nad Bodrogom
predmet žiadosti: Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub 4 ks drevín druh topoľ biely a 150m2 krovitých porastov, rastúcich na parc. KN-C č. 1903/37, druh pozemku ostatná plocha , k.ú. Veľký Kamenec.
Žiadateľka odôvodňuje svoju žiadosť nasledovne: pozemok bol dlhodobo neudržiavaný a zarástol náletovými krovinami (tŕnky, šípky), stromy sú vysušené a hrozí ich pád pri silnom vetre.
žiadosť doručená: 10.11.2022

V zmysle § 82 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny Vás žiadame o oznámenie Vašej účasti v tomto konaní najneskôr do 5 pracovných dní od zverejnenia tejto informácie o predmetnom správnom konaní na adrese: Okresný úrad Trebišov, odbor starostlivosti o životné prostredie, M.R. Štefánika 32, 075 01 Trebišov, alebo na oszp.tv@minv.sk.