hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 18:00 |

OU-TV-OSZP-2022/011007-002

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:
Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub drevín.
žiadateľ: obec Malý Kamenec č. 147, 076 36 Malý Kamenec, IČO: 00331732, zast, starostkou Ágnes Máté
predmet žiadosti: Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub 6 ks drevín druh lipa sp., rastúcich na parc. KN-C č. 356/1 k.ú. Malý Kamenec, druh pozemku zastavaná plochy a nádvorie. Žiadateľ odôvodňuje svoju žiadosť nasledovne: dreviny sa nachádzajú pri oplotení cintorína, v bezprostrednej blízkosti cesty III. Triedy, výrub je požadovaný z dôvodu výstavby spevnených plôch pre zabezpečenie parkovania áut a bezpečnosti občanov počas pohrebných a podobných obradov konaných na cintoríne.
Vlastníkom predmetnej parcely je žiadateľ.
žiadosť doručená: 28.09.2022
V zmysle § 82 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny Vás žiadame o oznámenie Vašej účasti v tomto konaní najneskôr do 5 pracovných dní od zverejnenia tejto informácie o predmetnom správnom konaní na adrese: Okresný úrad Trebišov, odbor starostlivosti o životné prostredie, M.R. Štefánika 32, 075 01 Trebišov, alebo na oszp.tv@minv.sk.