hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 18:00 |

OU-TV-OSZP-2021/009362-3

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub drevín.
žiadateľ: Železnice Slovenskej republiky, Klemensova 8, 813 61 Bratislava, IČO: 0031364501, v zastúpení Železnice Slovenskej republiky, (ŽSR) Oblastná správa majetku Košice, Štefánikova 60, 040 01 Košice, IČO: 0031364501
predmet žiadosti: Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub 2 ks drevín druh topoľ sp., a lipa sp., rastúcich na parc. KN-C č. 358/1 k.ú. Somotor, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria. Žiadateľ odôvodňuje svoju žiadosť nasledovne: Stromy sa nachádzajú v blízkosti strážneho domu, nebezpečne sa nakláňajú a ohrozujú majetok ŽSR ako aj bezpečnosť nájomníkov. Môžu spôsobiť poškodenie strešnej konštrukcie, upchatie dažďových žľabov a zvodov, znefunkčnenie kanalizácie, koreňový systém môže narušiť statiku objektu.
žiadosť doručená: 06.09.2021

V zmysle § 82 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny Vás žiadame o oznámenie Vašej účasti v tomto konaní najneskôr do 5 pracovných dní od zverejnenia tejto informácie o predmetnom správnom konaní na adrese: Okresný úrad Trebišov, odbor starostlivosti o životné prostredie, M.R. Štefánika 32, 075 01 Trebišov, alebo na oszp.tv@minv.sk.