hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 18:00 |

OU-SN-OSZP-2020/005182

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o ochrane prírody a krajiny) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona o ochrane prírody a krajiny:

Žiadateľ: Obec Kaľava, Kaľava 63, 053 12 Kaľava

Predmet žiadosti: súhlas na výrub 2 ks stromov druh smrek pichľavý (Picea pungens), ktoré rastú na pozemku parc. č. E-KN 90021 / C-KN 323/1 - zastavaná plocha a nádvorie v k. ú. Kaľava a 2 ks stromov druh borovica lesná (Pinus sylvestris), ktoré rastú na pozemku parc. č. C-KN 46/1 - zastavaná plocha a nádvorie v k. ú. Kaľava, vo vlastníctve obce Kaľava.
Odôvodnenie žiadosti: koreňový systém borovice zasahuje a prerastá stavby /žumpa pri aule Materskej školy, oporný múr parkoviska/, konáre stromov ohrozujú pri veternom počasí majetok obce a občanov, zdravie a život osôb pohybujúcich sa v ich blízkosti; prestárle a vysýchajúce konáre smreka ohrozujú pri veternom počasí majetok obce, zdravie a život osôb pohybujúcich sa v ich blízkosti, ohrozujú elektrické vedenie a stĺpy verejného osvetlenia.

Žiadosť doručená dňa: 12. 02. 2020

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o ochrane prírody a krajiny žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou formou na Okresný úrad Spišská Nová Ves, odbor starostlivosti o životné prostredie, Štefánikovo námestie 5, 052 01 Spišská Nová Ves alebo elektronickou formou (e-podanie) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.