hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 18:00 |

OU-SN-OSZP-2020/005175

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o ochrane prírody a krajiny) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona o ochrane prírody a krajiny:

Žiadateľ: Ing. Peter Zahuranec, Brezová 2055/22, 052 01 Spišská Nová Ves

Predmet žiadosti: súhlas na výrub stromov v počte 2 ks breza previsnutá (Betula pendula), 3 ks topoľ osikový (Populus tremula) a 2 ks smrek obyčajný (Picea abies), ktoré rastú na pozemku parc. č. E-KN 2095/1, trvalý trávny porast, vo vlastníctve obce Smižany, ktorá zodpovedá pozemku parc. č. C-KN 2037/2, ostatná plocha, v bezprostrednej blízkosti rekreačnej chaty s. č. 3603 (parc. č. C-KN 2037/119), v lokalite Košiarny briežok, v ochrannom pásme Národného parku Slovenský raj, kde platí druhý stupeň ochrany v zmysle zákona o ochrane prírody a krajiny.
Dôvodom žiadosti na výrub je zlý zdravotný stav stromov a ohrozenie objektu rekreačnej chaty, zdravia a života človeka.

Žiadosť doručená dňa: 11.02.2020

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o ochrane prírody a krajiny žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou formou na Okresný úrad Spišská Nová Ves, odbor starostlivosti o životné prostredie, Štefánikovo námestie 5, 052 01 Spišská Nová Ves alebo elektronickou formou (e-podanie) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.