domovská stránka
ikona Facebook FB stránka | ikona hľadať Vyhľadávanie | icon English
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 20:00 |

OU-SO-OSZP-2020/000604

 

· ·

- podľa rozdeľovníka

· ·

Váš list číslo / zo dňa

Naše číslo

Vybavuje/linka

Sobrance

/28.10.2020

OU-SO-OUZP-2020/000604

Ing. Mariňáková/0961765730

16. 11. 2020

VEC
Informácia podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov o začatí správneho konania.

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) informujeme o začatí nasledovného správneho konania:
Žiadosť o súhlas na výrub drevín podľa zákona o OPaK v k. ú. Sobrance p. č.: “C“ 384/4 – zastávané plochy a nádvoria.
Žiadateľ:
Mesto Sobrance, Štefánikova 23, 07301 Sobrance

Predmet žiadosti:
Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub:
Spolu 1 ks drevín, druh: orech
Dôvodom výrubu je ohrozovanie majetku a bezpečnosti obyvateľov mesta. Strom sa nachádzajú nad garážami a ohrozujú ich.
Žiadosť doručená dňa:
28. 11 2020
V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (, ) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.

Ing. Vladimír Kráľ

vedúci odboru