domovská stránka
ikona Instagram Instagram | ikona Facebook Facebook | ikona hľadať Vyhľadávanie | icon English
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 16:00 |

OU-MI_OSZP-2021/003948

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) informujeme o začatí nasledovného správneho konania:

Žiadosť o súhlas na výrub drevín a krovín podľa zákona o OPaK v k. ú. Bánovce nad Ondavou

Žiadateľ:
INTERAGROS a.s., Trnava


Predmet žiadosti:

Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub 11 ks stromov (10 breza, 1 čerešňa) rastúce na parc. č. „C“ KN 867 k. ú. Bánovce nad Ondavou

 

Odôvodnenie žiadosti:

Dôvodom je výstavba skladovacích priestorov agrokomodit v jestvujúcom priemyselnom areáli

Žiadosť doručená dňa:
17.2.2021

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo v elektronickej podobe s autorizáciou podľa osobitného predpisu o elektronickej podobe výkonu verejnej moci.V prípade, že Vaše podanie bude urobené v elektronickej podobe bez autorizácie, je potrebné takéto podanie doplniť v lehote do 3 pracovných dní v listinnej podobe, v elektronickej podobe autorizované podľa osobitného predpisu alebo ústne do zápisnice.