domovská stránka
ikona Instagram Instagram | ikona Facebook Facebook | ikona hľadať Vyhľadávanie | icon English
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 16:00 |

OU-MI-OSZP-2021/002370

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) informujeme o začatí nasledovného správneho konania:
Žiadosť o súhlas na výrub drevín a krovín podľa zákona o OPaK v k. ú. Vinné
Žiadateľ:
JUDr. Juraj Kus, Dobrianského 4, Michalovce

Predmet žiadosti:
Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub 1 ks stromu druh jelša lepkavá a krovín, rastúce na parcele č. 2464/1 k. ú. Vinné

Odôvodnenie žiadosti:
Vyčistenie pozemku od náletových drevín a strom jelša bráni bezpečnému vstupu na pozemok.
Žiadosť doručená dňa:
12.1.2021
V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo v elektronickej podobe s autorizáciou podľa osobitného predpisu o elektronickej podobe výkonu verejnej moci.V prípade, že Vaše podanie bude urobené v elektronickej podobe bez autorizácie, je potrebné takéto podanie doplniť v lehote do 3 pracovných dní v listinnej podobe, v elektronickej podobe autorizované podľa osobitného predpisu alebo ústne do zápisnice.