domovská stránka
ikona Facebook FB stránka | ikona hľadať Vyhľadávanie | icon English
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 20:00 |

OU-MI-OSZP-2020/019928

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) informujeme o začatí nasledovného správneho konania:

Žiadosť o súhlas na výrub drevín a krovín podľa zákona o OPaK v k. ú. Trnava pi Laborci

Žiadateľ:
Obec Trnava pri Laborci


Predmet žiadosti:

Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub 2 ks stromov druh borovica, rastúce na parcele č. 455 k. ú. Trnava pri Laborci

 

Odôvodnenie žiadosti:

Stromy sú v zlom zdravotnom stave, v kmeňovej časti poškodené, naklonené nad susedný pozemok

Žiadosť doručená dňa:
19.11.2020

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo v elektronickej podobe s autorizáciou podľa osobitného predpisu o elektronickej podobe výkonu verejnej moci.V prípade, že Vaše podanie bude urobené v elektronickej podobe bez autorizácie, je potrebné takéto podanie doplniť v lehote do 3 pracovných dní v listinnej podobe, v elektronickej podobe autorizované podľa osobitného predpisu alebo ústne do zápisnice.