domovská stránka
ikona Facebook FB stránka | ikona hľadať Vyhľadávanie | icon English
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 20:00 |

Ou-MI-OSZP-2020/013995

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) informujeme o začatí nasledovného správneho konania:
Žiadosť o súhlas na výrub drevín a krovín podľa zákona o OPaK v k. ú. Kapušianske Kľačany
Žiadateľ:
Obec Kapušianske Kľačany, OcÚ

Predmet žiadosti:
Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub 1 ks stromu druh orech, rastúci na parcele č. 312/5 k. ú. Kapušianske Kľačany

Odôvodnenie žiadosti:
Dôvodom je výstavba Komunitného centra a zlý zdravotný stav.
Žiadosť doručená dňa:
30.7.2020
V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo v elektronickej podobe s autorizáciou podľa osobitného predpisu o elektronickej podobe výkonu verejnej moci.V prípade, že Vaše podanie bude urobené v elektronickej podobe bez autorizácie, je potrebné takéto podanie doplniť v lehote do 3 pracovných dní v listinnej podobe, v elektronickej podobe autorizované podľa osobitného predpisu alebo ústne do zápisnice.