domovská stránka
ikona Facebook FB stránka | ikona hľadať Vyhľadávanie | icon English
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 20:00 |

OU-KE-OSZP3-2020/031785

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:
Žiadosť o vydanie rozhodnutia z hľadiska ochrany prírody a krajiny na výrub 1 ks dreviny, rastúcej na pozemku parc. č. 3122/2, kat. úz. Letná, vo vlastníctve Mesta Košice.
Žiadateľ: Správa mestskej zelene v Košiciach, Rastislavova 79, 040 01 Košice
Predmet žiadosti: Vydanie súhlasu podľa § 47 ods. 3 zákona na výrub 1 ks dreviny druhu borovica lesná (Pinus sylvestris), rastúcej na pozemku parc. č. 3122/2, kat. úz. Letná. Dôvodom výrubu dreviny je, že sa jedná o drevinu nevhodne vysadenú v blízkosti bytového domu, kde svojou korunou bráni prístupu denného svetla do bytov a zasahuje do fasády domu, čo vedie k jej poškodzovaniu. Koreňovým systémom zasahuje do kanalizačnej prípojky, čo podľa vyjadrenia servisnej firmy vykonávajúcej údržbu kanalizácie môže viesť k jej poškodeniu.

Žiadosť doručená dňa: 16.06.2020

V súlade s § 82 ods. 3 zákona žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (agata.bokova@minv.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.