domovská stránka
ikona Facebook FB stránka | ikona hľadať Vyhľadávanie | icon English
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 20:00 |

OU-KE-OSZP3-2020/028961

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:


Žiadosť o vydanie rozhodnutia z hľadiska ochrany prírody a krajiny na výrub 1 ks dreviny a 1 ks krovitého porastu, rastúcich na pozemku parc. č. 433/1, kat. úz. Južné Mesto, vo vlastníctve Mesta Košice.


Žiadateľ: Správa mestskej zelene v Košiciach, Rastislavova 79, 040 01 Košice


Predmet žiadosti: Vydanie súhlasu podľa § 47 ods. 3 zákona na výrub 1 ks dreviny druhu breza previsnutá (Betula pendula) a 1 ks krovitého porastu druhu borievka (Juniperus sp.) o celkovej výmere 8 m2, rastúcich na pozemku parc. č. 433/1, kat. úz. Južné Mesto. Dôvodom výrubu drevín je ich nevhodné umiestnenie v medzihrobovom priestore s obmedzeným priestorom pre rozvoj koreňovej sústavy, a s tým spojenou nižšou vitalitou a potenciálnou zníženou stabilitou drevín. Dreviny prerastajú koreňmi do priestoru pomníkov, porušujú hrobové miesta a poškodzujú okolité náhrobky a spevnené plochy.


Žiadosť doručená dňa: 27.05.2020

V súlade s § 82 ods. 3 zákona žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (zuzana.sabolova@minv.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.