Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-KS-OUZP-2020/003847

14.02.2020

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona číslo 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o zmenu rozhodnutia.

Žiadateľ: AGRO HAČAVA s.r.o., Slnečnicová 23, 044 20 Malá Ida

Predmet žiadosti: Zmena rozhodnutia č. OU-KS-OSZP-2019/009310 zo dňa 12.07.2019 - súhlas na pasenie, napájanie, preháňanie a nocovanie hospodárskych zvierat na voľných ležoviskách pri veľkosti stáda nad 30 veľkých dobytčích jednotiek podľa § 13 ods. 2 písm. e), § 14 ods. 2 písm. a) zákona o OPaK na území NP Slovenský kras a jeho ochranného pásma v katastrálnom území Hačava.

Žiadosť doručená dňa: 13. 02. 2020

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomne na adresu Okresný úrad Košice – okolie, odbor starostlivosti o životné prostredie, Hroncova 13, 041 70 Košice alebo elektronickou formou (e-podanie) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.