Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-KS-OUZP-2020/003583

11.02.2020

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona číslo 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín.

Žiadateľ: Obec Ždaňa, Jarmočná 4, 044 11 Ždaňa

Predmet žiadosti: Súhlas na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona o OPaK. Jedná sa o výrub 3 ks smrekov, 2 ks jedlí, 1 ks tuje, 1 ks smrekovca, 4 ks borovíc, 7 ks topoľov a 2 ks briez rastúcich na pozemkoch registra „C“ parcely č. 395/35, 564/1 a 564/3 v k. ú. Ždaňa. Dôvodom výrubu je zlý zdravotný stav drevín, ktoré postúpne vysýchajú, opadávajúce suché konáre ohrozujú ľudí, niektoré dreviny zasahujú do elektrického vedenia.

Žiadosť doručená dňa: 10. 02. 2020

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomne na adresu Okresný úrad Košice – okolie, odbor starostlivosti o životné prostredie, Hroncova 13, 041 70 Košice alebo elektronickou formou (e-podanie) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.