domovská stránka
ikona Instagram Instagram | ikona Facebook Facebook | ikona hľadať Vyhľadávanie | icon English
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 16:00 |

OU-KS-OSZP-2021/002208

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona číslo 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín.

Žiadateľ: Obec Bačkovík, zast. starostom, 044 45 Bačkovík 41

Predmet žiadosti: Súhlas na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona o OPaK. Jedná sa o výrub 8 ks sliviek, 8 ks jabloní a 9 ks orechov rastúcich na parcele KN-C č. 2248/1 v k. ú. Bačkovík. Dôvodom výrubu drevín je výstavba miestnej komunikácie a umožnenie prístupu ťažkej techniky zabezpečujúcej čistenie melioračného kanála.

Žiadosť doručená dňa: 07. 01. 2021

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomne na adresu Okresný úrad Košice – okolie, odbor starostlivosti o životné prostredie, Hroncova 13, 041 70 Košice alebo elektronickou formou (e-podanie autorizované) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.