domovská stránka
ikona Facebook FB stránka | ikona hľadať Vyhľadávanie | icon English
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 20:00 |

OU-KS-OSZP 2020/015455

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona číslo 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov ( ďalej len ,, zákon o OPaK“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konanie:

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín.

Žiadateľ: MUDr. Peter Gál, Kováčska 211/16, 040 01 Košice

Predmet žiadosti: Súhlas na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona o OPaK. Jedná sa o výrub 5 ks drevín ( 4x smrek a 1x hrab) na parcele KN-C č. 27 v k. ú. Malý Folkmar, k. ú. Košická Belá. Dôvodom výrubu je ohrozovanie stavby drevinami, nakoľko sú vysoké a rastú veľmi blízko chaty. Stromy sú z väčšej časti suché a pri silnejšom vetre sa nakláňajú smerom k chate.

Žiadosť doručená dňa: 9.11.2020

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do pracovných 5 dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou forma na Okresný úrad Košice-okolie, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Hroncova 13, 041 70 Košice alebo elektronickou formou (e-podanie autorizované) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.