domovská stránka
ikona Facebook FB stránka | ikona hľadať Vyhľadávanie | icon English
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 20:00 |

OU-KS-OSZP-2020/015325

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona číslo 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín.

Žiadateľ: Obec Ploské, zast. starostom, 044 44 Ploské

Predmet žiadosti: Súhlas na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona o OPaK. Jedná sa o výrub 2 ks smrekov, 1 ks lipy, 1 ks moruše, 1 ks orecha, 1 ks hrušky a 5 ks jabloní rastúcich na pozemkoch registra „E“ parcela č. 829 (KN-C č. 829/1 a 829/2) v k. ú. Ploské. Dôvodom výrubu je zlý zdravotný stav drevín, ohrozovanie občanov opadom konárov a hrozba poškodenia majetku.

Žiadosť doručená dňa: 06. 11. 2020

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomne na adresu Okresný úrad Košice – okolie, odbor starostlivosti o životné prostredie, Hroncova 13, 041 70 Košice alebo elektronickou formou (e-podanie autorizované) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.