domovská stránka
ikona Facebook FB stránka | ikona hľadať Vyhľadávanie | icon English
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 20:00 |

OU-KS-OSZP 2020/013771

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona číslo 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len ,, zákon o OPaK“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konanie:

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín.

Žiadateľ: Obec Bohdanovce, Bohdanovce 142, 044 16 Bohdanovce

Predmet žiadosti: Súhlas na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona o OPaK. Jedná sa o výrub nasledovných drevín: 5 ks borovíc, 5 ks smrekov, 1 ks breza, 40 m2 živý plot na parcele KN-C č. 355 v k. ú. Bohdanovce v parku pri obecnom úrade. 1 ks čerešňa a 2 ks smrek na parcele KN-C č.357/1 v k. ú. Bohdanovce v areáli pri ZŠ. 1 ks smrek na parcele KN-C č. 436/2 v k. ú. Bohdanovce pre bytovým domom č. 221.

Žiadosť doručená dňa: 7.10.2020

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do pracovných 5 dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou forma na Okresný úrad Košice-okolie, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Hroncova 13, 041 70 Košice alebo elektronickou formou (e-podanie autorizované) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.