domovská stránka
ikona Facebook FB stránka | ikona hľadať Vyhľadávanie | icon English
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 20:00 |

OU-KS-OSZP 2020/013762

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona číslo 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len ,, zákon o OPaK“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konanie:

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín.

Žiadateľ: Obec Baška, Baška 71, 040 16 Košice-okolie

Predmet žiadosti: Súhlas na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona o OPaK. Jedná sa o výrub cca 7000 m2 krovia na parcelách KN-E č. 213/2, 212/2, 211/2, 210/2, 209/2, 208/2, 207/2, 204/4, 200/2, 199/2, 198/2, 197/2, 196/2, 194/4, 192/2, 191/2, 190/2, 189/2, 188/2, 187/2, 187/4, 187/3, 186/2, 185/2, 184/2, 183/4, 183/3, 182/2, 181/2, 180/2, 179/2, 178/2, 177/2, 176/2, 175/2, 175/1, 174/2, 173/2, 172/2, 171/4, 171/3, 170/2, 169/2, 168/2, 167/2, 166/2, 165/2, 165/1, 163/2, 163/1, 162, 161/2, 161/1 a parcely KN-C č. 3160/104, 3160/131, 3160/108, 3160/138, 3160/139, 3160/142, 3160/143, 543, 542, 541/2, 541/1, 537, 536, 3160/135 v lokalite Predné lúky v k. ú. Baška. Dôvodom žiadosti sú prípravné práce na usporiadanie pozemkov.

Žiadosť doručená dňa: 08.10.2020

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do pracovných 5 dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou forma na Okresný úrad Košice-okolie, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Hroncova 13, 041 70 Košice alebo elektronickou formou (e-podanie autorizované) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.