domovská stránka
ikona Facebook FB stránka | ikona hľadať Vyhľadávanie | icon English
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 20:00 |

OU-KS-OSZP 2020/012615

 


V súlade s § 82 ods. 7 zákona číslo 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov ( ďalej len ,, zákon o OPaK“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konanie:

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín.

Žiadateľ: Obec Valaliky, Poľná 8, 044 13 Valaliky

Predmet žiadosti: Súhlas na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona o OPaK. Jedná sa o výrub 2 ks drevín. Orech vlašský s obvodom kmeňa 176 cm rastúci na parcele KN-C č. 390/3v k. ú. Valaliky je umiestnený v areáli detského ihriska pri MŠ Valaliky. Drevina bola v minulosti obrezávaná kvôli svojej vysokej rastovej výške a konárom, ktoré sa pod náporom vetra lámali. V súčasnosti strom trpí chorobami, má zakrpatené plody a malé listy. Taktiež existuje obava, že na drevine sa pod vplyvom vetra budú lámať ďalšie konáre a tým ohrozovať deti v priestoroch ihriska MŠ Valaliky. Druhá drevina (jabloň) rastúca na parcele KN-C č. 390/3 v k. ú. Valaliky sa nachádza na verejnom priestranstve pri budove lekárne, kde padaním plodov ohrozuje občanov, ktorí tadiaľ prechádzajú.

Žiadosť doručená dňa: 14.9.2020

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do pracovných 5 dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou forma na Okresný úrad Košice-okolie, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Hroncova 13, 041 70 Košice alebo elektronickou formou (e-podanie autorizované) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.