Magyar English ZELENÁ LINKA: 0800 144 440  - pracovné dni 8:00 - 20:00

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-KS-OSZP 2020/008820

23.06.2020

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona číslo 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov ( ďalej len ,, zákon o OPaK“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konanie:

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín.

Žiadateľ: Obec Košická Belá, Košická Belá 54, 044 65 Košická Belá

Predmet žiadosti: Súhlas na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona o OPaK. Jedná sa o výrub 1 ks jedľa biela na parcele KN-C č. 16/1 v k. ú. Košické Hámre a 1 ks smrek obyčajný na parcele KN-C č. 861 v k. ú. Košická Belá. Dôvodom výrubu je, že predmetné dreviny sú staré, vysoké a pri veternom počasí ohrozujú zdravie a majetok majiteľov, návštevníkov a detí hrajúcich sa v okolí.

Žiadosť doručená dňa: 22.6.2020

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 5 dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou forma na Okresný úrad Košice-okolie, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Hroncova 13, 041 70 Košice alebo elektronickou formou (e-podanie) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.