Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-KS-OSZP-2020/007252

18.05.2020

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona číslo 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín.

Žiadateľ: Viliam Pereš, 044 16 Vyšný Čaj 4

Predmet žiadosti: Súhlas na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona o OPaK. Jedná sa o výrub náletových drevín a to 10 ks topoľov osikových, 10 ks briez a cca 6000 m2 krovia (ruža šípová, trnka, černice) rastúcich na pozemku registra „E“ parcela č. 335/1 (KN-C č. 274/1 – trvalý trávny porast) v k. ú. Vyšný Čaj. Dôvodom výrubu je prinavrátenie pozemku do stavu užívania podľa druhu pozemku uvedeného vo výpise z katastra nehnuteľností.

Žiadosť doručená dňa: 15. 05. 2020

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomne na adresu Okresný úrad Košice – okolie, odbor starostlivosti o životné prostredie, Hroncova 13, 041 70 Košice alebo elektronickou formou (e-podanie) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.